From theory to practice – precision farming

6. October 2017By decisionnodesNews

Earlier this year, we wrote an article on technology as a value driver, published in Magma – a Norwegian scientific journal on business and leadership. The article describes how technology can act as an important contributor to value creation, both in terms of increased revenue and reduced costs. We used an example from the agricultural sector to provide insight into how analytical techniques can help optimise value creation in projects.

The example was partly based on various issues co-author and farmer Lars Ola Grønlien Østmoe has assessed on his own farm: Which technologies for precision farming are most promising and how quickly should they be implemented? Can the experiences from technology implementation affect other investment decisions such as leasing more agricultural land, design of operational buildings, choice of energy solutions and the need for a grain drying solution?

The first steps have now been taken and GPS-steering has been implemented on the agricultural machinery. This has resulted in more precise driving, faster turns, less pressure damage to the soil and reduced use of fertilisers and pesticides. Implementation of GPS-steering represents one of the option elements described in the Magma article , which allows the experience from the the new technology to be used to optimise subsequent decisions, thus increasing expected earnings and reducing the downside.

Further steps have also been taken in planning the new agricultural building. Considerations related to grain prices and the need for a grain drying solution is essential in this regard. The grain price obtained varies with delivery time, quality and grain humidity. The grain can be delivered directly from the field, but this can result in lower prices due to grain moisture or other quality issues. In order to obtain a higher price for the grain, one option is to dry the grain and potentially store it to gain a surcharge by optimising the time of delivery. If you have drying- and storage facilities, this will provide more flexibility during the treshing period, which  has value in itself and may lead to increased earnings.

Various sensors that can be implemented and used in conjunction with GPS-steering will be evaluated throughout the autumn and winter. There is considerable potential for economic and environmental gains  through lower consumption of fertilisers and pesticides, increased production and higher quality crop. Further work is being done on qualifying Rennebubjelken for the construction of the operational building to ensure maximum flexibility in future use. Environmental sustainability is also an important element in this regard.

Feel free to contact us to hear more or share your own experiences from technology implementation and precision farming!

Team DecisionNodes

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fra teori til praksis – presisjonslandbruk

6. October 2017By decisionnodesNyheter

Tidligere i år skrev vi en artikkel om teknologi som verdidriver som ble publisert i det økonomiske fagtidsskriftet Magma. Artikkelen omhandler hvordan teknologi kan fungere som en viktig bidragsyter til verdiskaping, både i form av økte inntekter og reduserte kostnader. Vi brukte et eksempel fra landbrukssektoren for å gi innsikt i hvordan analyseteknikker kan bidra til optimalisering av verdiskapningen i prosjekter.

Eksempelet var delvis basert på ulike problemstillinger medforfatter og gårdbruker Lars Ola Grønlien Østmoe har vurdert på egen gård: hvilke teknologier for presisjonslandbruk er mest lovende og hvor raskt bør de implementeres? Kan erfaringer fra teknologiimplementering påvirke andre investeringsbeslutninger slik som leie av mer jordbruksareal, dimensjonering av driftsbygg, valg av energiløsninger og behov for korntørke?

De første stegene er nå tatt der blant annet GPS-styring er implementert på landbruksmaskinene. Dette har fungert godt med presis kjøring, raskere vendinger, mindre trykkskader og lavere forbruk av gjødsel og sprøytemidler. Implementering av GPS-styring representerer et av opsjonselementene som er beskrevet i nevnte Magma-artikkel, der erfaring med ny teknologi gir mulighet til å optimalisere senere beslutninger og dermed øke forventet inntjening og redusere nedsiden.

Man har også tatt flere steg videre i forbindelse med planlegging av driftsbygget. Her er vurderinger rundt kornpris og behov for korntørke avgjørende. Oppnådd kornpris varierer med leveringstidspunkt, kvalitet og fuktighetsgrad. Kornet kan leveres rett fra jordet, men dette kan føre til pristrekk på grunn av fuktighet eller kvalitet. For å oppnå høyere pris for kornet kan man tørke kornet selv, og eventuelt lagre det for å få pristillegg knyttet til tidspunkt for levering. Dersom en har tørke- og lagringsanlegg, vil dette gi større fleksibilitet i treskeperioden – noe som har verdi i seg selv og fører til økt inntjening.

Gjennom høsten og vinteren vil det videre vurderes ulike sensorer som kan implementeres og benyttes sammen med GPS-styringen – her ligger det et betydelig potensial for økonomisk og miljømessig gevinst gjennom lavere forbruk av gjødsel og sprøytemidler, økt produksjon og høyere kvalitet på avlingene. Det jobbes også videre med kvalifisering av Rennebubjelken for konstruksjon av driftsbygget for å sikre størst mulig bruksfleksibilitet i fremtiden, samt at det har et viktig element av miljømessig bærekraft.

Ta gjerne kontakt med oss for å høre mer eller dele egne erfaringer fra teknologiimplementering og presisjonslandbruk!

Team DecisionNodes

LagreLagre

LagreLagre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 DecisionNodes All Rights Reserved.