Linear thinking in a nonlinear world

23. May 2017By decisionnodesNews

Check out the latest issue of Harvard Business Review to read a very interesting article on non-linear relationships in business and the effect this may have on decision-making: “In recent years a number of professions, including ecologists, physiologists, and physicians, have begun to routinely factor nonlinear relationships into their decision making. But nonlinearity is just as prevalent in the business world as anywhere else. It’s time that management professionals joined these other disciplines in developing greater awareness of the pitfalls of linear thinking in a nonlinear world. This will increase their ability to choose wisely—and to help the people around them make good decisions too.”

In our experience the effect of non-linearities are difficult to grasp intuitively – some sort of modelling is usually required to gain insight. In addition to the excellent examples mentioned in the article, there are a few others that can be mentioned as well:

 • Production constraints (you are fully exposed to the downside of unplanned production stops while the upside may be constrained by the dimensions of manufacturing equipment, facilities and more),
 • Non-linear tax regimes (typical in oil and energy projects where the host country benefits from price increases while the company is exposed to the full downside if the price goes down),
 • Economies of scale (cost per unit of production decreases as volume increases)
 • Various types of real options (often linked to data collection programs where new information is used to optimize subsequent decisions causing a non-linear effect).

The authors of the article recommend four ways to avoid the pitfalls of non-linear influences on decision-making:

 • Increase awareness of linear bias.
 • Focus on outcomes, not indicators.
 • Discover the type of nonlinearity you’re dealing with.
 • Map nonlinearity whenever you can.

Non-linear relationships will always have the undesired effect of shifting the expected outcome either up or down compared to a “base case”. This means that a typical base case can become highly unlikely (low probability to actually occur) in a real life situation. Managers need to account for such effects to ensure they are making the right business decisions.

You can find the full article in HBR here: https://hbr.org/2017/05/linear-thinking-in-a-nonlinear-world

 

 

Lineær tenking i en ikke-lineær verden

23. May 2017By decisionnodesNyheter

I den siste utgaven av Harvard Business Review finner du en meget interessant artikkel om ikke-lineære sammenhenger i næringslivet og hvilken effekt dette kan ha på beslutningsprosesser: “I de senere år har en rekke yrker, inkludert økologer, fysiologer og leger, rutinemessig begynt å inkludere ikke-lineære forhold i beslutningsprosessene. Men ikke-lineæritet er like vanlig i næringslivet som andre steder. Det er på tide at næringslivsledere slutter seg til disse andre disiplene i å øke bevisstheten rundt fallgruvene knyttet til lineær tenkning i en ikke-lineær verden. Dette vil øke deres evne til å ta kloke valg  – og til å hjelpe menneskene rundt dem til også å ta gode beslutninger.”

Basert på vår erfaring er effekten av ikke-lineære sammenhenger intuitivt vanskelig å vurdere. Derfor er det vanligvis nødvendig å utføre en form for modellering for å oppnå innsikt. I tillegg til eksemplene nevnt i artikkelen, er det også noen andre eksempler som kan nevnes:

 • Produksjonsbegrensninger (du er fullt ut eksponert for ulempene ved ikke-planlagte produksjonsstopp, mens oppsiden kan begrenses av produksjonsutstyr, størrelsen på anlegget med mer),
 • Ikke-lineære skattesystemer (typisk i olje- og energiprosjekter hvor vertslandet drar nytte av prisøkninger mens selskapet er eksponert for hele risikoen ved prisfall),
 • Stordriftsfordeler (kostnad per produksjonsenhet avtar ettersom volumet øker)
 • Ulike typer realopsjoner (ofte knyttet til datainnsamlingsprogrammer der ny informasjon brukes til å optimalisere etterfølgende beslutninger og dette gir ikke-lineære effekter).

Forfatterne av artikkelen anbefaler fire måter å unngå fallgruvene som følger av ikke-lineære sammenhenger:

 • Øk bevisstheten rundt den menneskelige bias for linæritet.
 • Fokuser på utfall, ikke indikatorer.
 • Oppdag hvilken type ikke-lineæriteter du har å gjøre med.
 • Kartlegg ikke-lineæriteter når du enn kan.

Ikke-lineære sammenhenger vil alltid ha den uønskede effekten av å forflytte det forventede resultatet enten opp eller ned i forhold til et “base case”. Dette betyr at et typisk basisutfall kan bli svært lite sannsynlig (lav sannsynlighet for faktisk å opptre) i den reelle verden. Ledere må ta hensyn til slike effekter for å sikre at de tar de riktige forretningsmessige beslutningene til enhver tid.

Du kan finne hele artikkelen i HBR her:  https://hbr.org/2017/05/linear-thinking-in-a-nonlinear-world