Vår tilnærming

Beslutningsanalyse handler om å finne den mest effektive måten å vurdere viktige aspekter ved en gitt beslutningssituasjon og støtte beslutningstakere med å komme fram til anbefalte tiltak. Fagfeltet beslutningsanalyse har en lang historie, og metodikken er godt etablert innen økonomisk teori.

I DecisionNodes har vi spesialisert oss innen området beslutningsanalyse og strategiske beslutningsprosesser - for å skape langsiktige verdier for våre kunder gjennom å endre måten de tilnærmer seg komplekse beslutningsproblemer.

Arbeidsmodell


Fra behov og analyse
til handlingsplan
Behov
Når en står overfor problemstillinger som er atypiske, eller der mange beslutninger er knyttet sammen over tid, er det gjerne behov for et rammeverk som gir mulighet til å strukturere momentene og beregne forventet verdi og usikkerhet for de alternativer en står ovenfor. Sammen med kunden vurderer vi utfordringen, avklarer behov, rollefordeling og ambisjoner for analysen.
Kartlegging
En typisk arbeidsprosess starter med å identifisere alle momenter som må hensyntas i arbeidet. Dette kan inkludere markedstrender, konkurrentanalyse, styrker og svakheter i organisasjonen, muligheter og trusler, samt strategiske visjoner og mål. Kartleggingen gir en mest mulig fullstendig momentliste som danner grunnlaget for det videre arbeidet.
Mulighetsrom
Basert på momentlisten fra kartleggingsarbeidet, identifiseres de viktigste beslutningene som skal fattes og de tilhørende usikkerhetene. Dette settes i system, slik at ulike alternative strategier kan modelleres, analyseres og sammenliknes med hensyn til økonomisk potensial, usikkerhet, tid og kapitalbehov.
Analyse
Analysen vurderer ulike aspekter ved beslutningssituasjonen med det formål å komme fram en samlet anbefaling. Analysen er nesten alltid tverrfaglig, der data fra forskjellige fagfelt må samordnes for å gi nødvendig innsikt i beslutningssituasjonen. Godt samarbeid er avgjørende for å forstå sammenhenger og for å dra nytte av den kollektive kompetansen og erfaringen til deltakerne.
Verdi
Diskontert kontantstrøm er den generelle metoden for verdsetting, og typiske investeringsbeslutninger fattes gjerne på dette grunnlaget. For mindre virksomheter kan utvikling og usikkerhet i kontantstrømmen være av avgjørende betydning, og andre verdi- og lønnsomhetsindikatorer kan være relevante avhengig av beslutningens art. En forenklet verdsetting kan også være nødvendig, særlig i prosjekter med spesielt stor usikkerhet, begrenset datagrunnlag eller lite tilgjengelig tid for evaluering.
Handlingsplan
Prosessen resulterer i et beslutningsgrunnlag og en handlingsplan, der aktørenes bidrag til å sikre suksess i gjennomføringen er spesifisert. Ettersom ny informasjon blir tilgjengelig, kan modeller og analyser oppdateres og handlingsplanen revideres. Dette sikrer at det tas riktige valg gjennom et prosjektløp eller en implementeringsprosess, der usikkerheter håndteres på en forsvarlig måte.

Verdiskaping


Verdiskaping i
tidlig fase

Tross unike utfordringer skjer en stor del av verdiskapingen gjerne i de tidlige fasene av et prosjekt, der eiere, sponsorer og andre aktører forplikter seg, støtter og bidrar til felles suksess.

Effektiv
gjennomføring

Et godt beslutningsunderlag i tidlig fase øker sannsynligheten for at det gjøres riktige valg og legger til rette for effektiv gjennomføring der risiko og usikkerheter kan håndteres på en forsvarlig måte.

Strukturert
prosess

DecisionNodes bidrar til å strukturere veien frem mot et godt beslutningsunderlag og gode beslutninger. Vi fungerer som prosjektets tilrettelegger og analytiske arm.

Decision
Nodes

Vi er et lite og fokusert konsulentselskap der bedriftsutvikling, investeringsanalyse og tverrfaglig samarbeid er sentrale bærebjelker. Vi har sett hvordan manglende analyse kan føre prosjekter galt avsted, men vi har også erfart hvordan strukturert håndtering av beslutninger og usikkerhet kan bidra til bærekraftig vekst for en virksomhet. Vi bistår våre kunder med å løse bedriftsmessige utfordringer og utnytte muligheter med fokus på verdi, risiko og måloppnåelse.