Rådgivning

Gjennom våre konsulenttjenester hjelper vi kunden med strategivalg, beslutninger og usikkerhetsvurderinger med henblikk på å ta ut selskapets fulle verdipotensial.

Vi kan hjelpe til med prosjektoptimalisering, screening av muligheter, rangering og prioritering. Vi har spesialkompetanse i å vurdere ny teknologi og det økonomiske verdipotensialet på både prosjekt- og porteføljenivå.

Tjenesteområder


OLJE & ENERGI
optimale beslutninger

Energisektoren er preget av store og komplekse prosjekter med lang ledetid og et unikt sett av utfordringer. Et godt grep på både oppside og nedsiderisiko er en forutsetning for å kunne vurdere og optimalisere ulike investeringsmuligheter.

NY TEKNOLOGI
verdipotensial

Utvikling og implementering av ny teknologi kan være avgjørende for vedvarende lønnsomhet. Vi hjelper innovative bedrifter med systematisk evaluering og rangering av teknologier med fokus på å finne den rette balansen mellom modenhet, risiko, investeringer og langsiktig gevinst.

PRIVAT SEKTOR
suksess

I en verden preget av raske endringer står mange selskaper ovenfor betydelige risiko knyttet til investeringsbeslutninger og tilhørende strategiske problemstillinger. Vi hjelper bedrifter med å stille de riktige spørsmålene og vurdere risikoelementer og verdi for ulike veivalg.

OFFENTLIG SEKTOR
transparens og effektivitet

Prosjekter innen helse, utdanning, forskning, forsvar og transport er gjerne store og komplekse og preget av ulike interne og eksterne interesser. Vår systematiske tilnærming gir økt transparens, mer effektive prosesser og bedre prioriteringer, til beste for fellesskapet.

PORTEFØLJESTYRING
investeringsbeslutninger

Oversikt på både enkeltprosjekt- og porteføljenivå gir grunnlag for å gjøre gode investeringsbeslutninger og maksimere langsiktig verdiskapning. Vi har lang erfaring med bruk og implementering av modelleringsverktøy for å legge til rette for aktiv porteføljestyring.

SELSKAPSSTYRER
strategidiskusjoner

En av styrets hovedoppgaver er å vurdere den overordnede retningen og strategien for virksomheten. Vi har effektive verktøy og metodikk til bruk i strategiarbeid. Hovedmålet er å belyse kritiske faktorer og konsekvenser av ulike beslutninger, sammenfattet i et oversiktlig beslutningsunderlag.

Les mer om vår tilnærming eller kontakt oss om våre rådgivningstjenester og vår tilgjengelighet

Vår tilnærmingWhitepapersKontakt oss

Decision
Nodes

Vi er et lite og fokusert konsulentselskap der bedriftsutvikling, investeringsanalyse og tverrfaglig samarbeid er sentrale bærebjelker. Vi har sett hvordan manglende analyse kan føre prosjekter galt avsted, men vi har også erfart hvordan strukturert håndtering av beslutninger og usikkerhet kan bidra til bærekraftig vekst for en virksomhet. Vi bistår våre kunder med å løse bedriftsmessige utfordringer og utnytte muligheter med fokus på verdi, risiko og måloppnåelse.