Kurs

Lær hvordan du bruker et logisk og konsistent rammeverk for å løse ulike beslutningsproblemer. 3-timers fokusmøter og 90-minutters lunch&learns skreddersydd for dine behov. 1, 2 og 5-dagers kurs som kombinerer praktisk anvendelse av beslutnings-analyse og gir innsikt i vitenskapen som ligger bak.

Vi strukturerer opplæringen rundt praktisk anvendelse av beslutningsanalysemetodikk, med en interaktiv og engasjerende undervisningsstil. Ved å benytte relevante case-studier og gruppearbeid, sørger vi for at deltakerne får en grundig forståelse av fagfeltet. Variasjonen i opplæringen vi tilbyr gir deltakerne solid utbytte uavhengig av tidligere erfaringsnivå eller akademisk bakgrunn.

Vårt populære inspirasjonsforedrag


Skal du arrangere strategisamling, trenger faglig påfyll eller ønsker litt ekstra inspirasjon for dine medarbeidere?

Strategiske beslutninger bør tuftes på mer enn intuisjon og flaks. Vi lar Dirty Harry illustrere hvordan et strukturert rammeverk for strategiske veivalg kan gi verdifull gevinst for din organisasjon.

Ta kontakt på telefon +47 951 82 718 eller send oss en melding for mer informasjon!

Fokusmøter og lunch&learns


T01 – Skreddersydd fokusmøte

T01 – Skreddersydd fokusmøte

10. februar 2016

3-timers fokusmøte: Et typisk fokusmøte er delt i tre deler. Først en kort innføring i hvordan beslutningsanalyse kan brukes til å legge til rette for strategiske beslutninger. Deretter kundens spesifikke beslutningsproblem: En oversikt over problemsituasjonen, beslutningskriterier og viktige spørsmål, strategiske beslutninger, usikkerhet og risiko, strategialternativer, problemstruktur, kontantstrømsmodell og krav til beslutningsunderlaget. Til sist, kost-nytte av den foreslåtte tilnærmingen og veien videre. … Read More

LL01 – Rammeverket

LL01 – Rammeverket

13. september 2016

90-min lunch&learn: En morsom og tankevekkende innføring i beslutnings- og risikoanalyse. Lær hvordan du kan kombinere intuisjon, erfaring og analyse for å vurdere viktige aspekter ved en gitt beslutningssituasjon. Metodikken som presenteres gir et strukturert og konsistent rammeverk for å modellere og analysere ulike situasjoner med det mål å styrke vår beslutningsevne. Eksempler demonstrere hvordan den rette kombinasjon av innsikt, samarbeid, beregninger og kommunikasjon har direkte innvirkning på beslutningskvalitet. … Read More

LL02 – Metodikk A-Z

LL02 – Metodikk A-Z

13. september 2016

90-min lunch&learns: En serie av foredrag som fokuserer på metodikk og gir en grunnleggende innføring i de viktigste konseptene og teknikkene innenfor beslutningsanalyse. Øk sannsynligheten for å fange hva som er viktig tidlig, samkjør teamet og maksimer verdiskapingen. Eksempler illustrerer hvordan de ulike begrepene og teknikkene kan anvendes i en strukturert prosess som gir god innsikt og driver prosjektet fremover. … Read More

Generelle kurs


S01 – Kombiner intuisjon, erfaring og analyse

S01 – Kombiner intuisjon, erfaring og analyse

6. oktober 2015

2-dagers kurs: I dette to-dagers kurset vil du lære deg å kombinere intuisjon, erfaring og analyse der målet er å hjelpe deg til å kunne løse utfordrende beslutningssituasjoner, håndtere risiko og usikkerhet og bidra til bærekraftig vekst for din virksomhet. Metodikken gir et strukturert og konsistent rammeverk for å modellere og analysere ulike problemstillinger med mål om å forbedre beslutningskvaliteten og skape merverdi gjennom prosjektoptimalisering. … Read More

SC01 – Problemstrukturering

SC01 – Problemstrukturering

6. oktober 2015

1-dags kurs: Lær forskjellige teknikker for problemavgrensning og problemstrukturering for å øke sannsynligheten for å fange viktig elementer i tidlig fase og maksimere verdiskapingen . Lær hvordan du kan identifisere viktige delbeslutninger og relevante risiki og usikkerheter. Presentere og kommunisere beslutningsalternativer, de viktigste verdidriverne, risiki og anbefalinger. … Read More

SC02 – Modellering for innsikt

SC02 – Modellering for innsikt

6. oktober 2015

1-dags kurs: Lær hvordan du bygger beslutningsmodeller for å øke sannsynligheten for å fange opp viktige elementer i tidlig fase. Kursdeltakerne blir veiledet gjennom prosessen med å bygge en enkel beslutningsmodell ved hjelp av Excel av Microsoft og @Risk av Palisade *. Modellen blir brukt i gruppeøvelser for å illustrere ulike modelleringskonsepter og bruken av resultatgrafer som beslutningstrær, tornadodiagrammer og verdidistribusjoner. … Read More

SC03 – Evaluering av realopsjoner

SC03 – Evaluering av realopsjoner

6. oktober 2015

1-dags kurs: Lær hvordan du bruker en strukturert tilnærming for å identifisere realopsjoner i ulike typer prosjekter. Innlemme realopsjoner til den innledende problemstrukturen og anslå verdien av opsjonene. Veie kostnadene ved å inkludere fleksibilitet i prosjektet mot sannsynligheten for å oppnå verdipotensialet som ligger i oppsiden. … Read More

SC04 – Beslutningsanalyse for ledere

SC04 – Beslutningsanalyse for ledere

7. oktober 2015

1-dags kurs: Lær hvordan du skal tolke og få innsikt fra resultater av beslutningmodelleringer, etablere beste praksis for arbeidsflyt, bruke ulike typer økonomiske indikatorer, skille mellom relevante og irrelevante prosjektrisiki og optimalisere prosjekter og porteføljer ved kapitalbegrensninger. Ved eksempler illustrerer vi hvordan gode beslutninger stammer fra den rette kombinasjonen av ideer, samarbeid, beregning og kommunikasjon. … Read More

SC05 – Teknologivurderinger

SC05 – Teknologivurderinger

5. oktober 2015

1-dags kurs: Lær hvordan du kan benytte teknologibegreper som utviklingsstadie og nyhetsgrad i kombinasjon med prosjektstyring- og beslutningsprosesser for å vurdere og sammenligne ulike teknologier. Vurder de mest avgjørende teknologirisikoene og inkorporer disse i problemstrukturen. Kommuniser de viktigste verdidriverne for teknologialternativene samt for prosjektet som helhet. Lær deg å vurdere verdiskapningspotensialet på både prosjekt- og porteføljenivå. … Read More

Olje- & energikurs


F01 – Tverrfaglig feltkurs

F01 – Tverrfaglig feltkurs

9. januar 2016

5-dagers feltkurs: Lær hvordan du kan trekke ut vesentlig geologisk informasjon og forstå hvilke implikasjoner dette har for volum-estimering, produserbarhet, dreneringsstrategi, borestrategi, utbyggingskonsept og verdi. Identifiser viktige verdidrivere og bidra til konstruktive tverrfaglige diskusjoner i skjæringspunktet mellom geomodellering og prosjekt-modellering ved bruk av beslutnings-modeller og beslutningsanalysemetodikk. … Read More

E01 – Lete- og avgrensningsprosjekter

E01 – Lete- og avgrensningsprosjekter

10. oktober 2015

1-dags kurs: Lær å estimere den økonomiske verdien av et leteprospekt basert på en optimal sekvens av beslutninger og mulige utfall. Tilpass hver enkelt evaluering til formålet gitt ufullstendige data og det faktum at mange av de forutsetninger som ligger til grunn ofte er konseptuelle og basert på analoger. Beregn geologisk og kommersiell risiko og vurder kost-nytte av avgrensningsbrønner og andre datainnsamlingsprogrammer. … Read More

E02 – Tidligfase prosjekter

E02 – Tidligfase prosjekter

10. oktober 2015

1-dags kurs: Lær hvordan du kan bringe et funn fra avgrensning til konseptvalg og utbygging. Hvordan alle elementer fra reservoar til marked kan inkluderes i analysen, og hvordan ulike avgrensningsprogram, utbyggingsalternativer og dreneringsstrategier kan sammenlignes. Presenter og kommuniser beslutningsalternativer, de viktigste verdidriverne, risiki og anbefalinger. … Read More

Calendar

Kursene våre holdes med jevne mellomrom gjennom hele året. Kurs kan også arrangeres på forespørsel når det passer for deg. Våre inspirasjonsmøter og lunch&learns arrangeres i dialog med kunden. Mesteparten av opplæringen vi gir kan spesialtilpasses ditt forretningsområde. Ta kontakt for mer informasjon.

  • No Events

Laster… Laster…

Decision
Nodes

Vi er et lite og fokusert konsulentselskap der bedriftsutvikling, investeringsanalyse og tverrfaglig samarbeid er sentrale bærebjelker. Vi har sett hvordan manglende analyse kan føre prosjekter galt avsted, men vi har også erfart hvordan strukturert håndtering av beslutninger og usikkerhet kan bidra til bærekraftig vekst for en virksomhet. Vi bistår våre kunder med å løse bedriftsmessige utfordringer og utnytte muligheter med fokus på verdi, risiko og måloppnåelse.